A www.dekorkuka.hu weboldal a kommunális és szelektív hulladékok tárolására, tömörítésére és a kukák tárolására szolgáló beltéri és kültéri szemétgyűjtő edényeket, eszközöket bemutató online felület. A felméréstől a tervezésig tanácsadással a megfelelő eszközök kiválasztásáig, konzultáció, hulladékkezelés-tervezése, szemétgyűjtő edények elhelyezése, darabszám-tervezés, szelektálás, újrahasznosítási terv és hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó ügyviteli szolgáltatások igényelhetők. Jelen tájékoztató a weboldalt látogató természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója.

Adatkezelő neve: Zebrapack Hungary Kft.
Verziószám: 1.1
Érvényes: 2021.04.15

 

Kedves Látogató/Vásárló! 

Szeretnénk biztosítani, hogy weboldalunkon biztonságban érezzék magukat. Számunkra kiemelkedően fontos az Ön magánéletének, adatainak és személyiségi jogainak védelme, ezért ennek érdekében, kérjük, hogy szíveskedjen alaposan átolvasni a weboldalunk működéséről szóló tájékoztatónkat. Az adatkezelést átláthatóan és szigorú szabályok betartása mellett végezzük, így megteszünk mindent annak érdekében, hogy adatait gondosan és felelősen kezeljük. 

Adatvédelmi szabályzatunk célja az Ön részletes tájékoztatása arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan használjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek előírásai szerint. 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos alábbi jogszabályokkal:  

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Jelen Adatkezelési tájékoztató azzal a céllal készült, hogy tájékoztatást nyújtson azon természetes személyek részére, akik adatait Adatkezelő kezeli.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál az adatkezelő személy személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét naprakészségét, és biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elvesztésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

 

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési feladatok során (például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg.

1. Az érintett jogai. 

Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak (a kötelező adatkezelés kivételével) a törlését vagy zárolását. 

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről vagy zárolásról értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Adatkezelőnek küldendő kérelem az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 

Postai úton: Zebrapack Kft. 2133 Sződliget, Rózsa utca 40. 

Emailen:  office@zebrapack.hu

 
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban. 
 
2. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
 
Az érintett írásos nyilatkozat formájában tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen: 
– ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 
3. Sérelmi díjat követelhet 
 
Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett Adatkezelőtől sérelmi díjat követelhet. 
Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 
 

Adatbiztonság

 
Adatkezelő az adatkezelési feladatokat úgy tervezte meg és úgy végzi, hogy az Info törvény és az adatkezelésre vonatkozó előírások alkalmazása alapján biztosítja az érintettek adatainak védelmét. 
 
 

Adatkezelési célok

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Adatkezelő neve: Zebrapack Hungary Kft. 
Címe: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40. 
Adószáma: 12054642-2-13
Adatkezelő kapcsolattartója: Gödri Emese 
Telefonszáma: +36-20-441-9312
Email: office@zebrapack.hu
Tényleges adatkezelés, webhely: www.dekorkuka.hu
 
Az adatkezelés célja: Hírlevelek küldése céljából kezelt adatbázis 
Adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése olyan érdeklődők részére, akik hírlevelet kértek.
  
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja 
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja.
 
 

Az adatfeldolgozás 

Tárhelyszolgáltató neve: FULLCON IT Development Kft.,
Címe: 1205 Budapest, Mártírok útja 100
Adószám: 25953943-2-43
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás 
Az adatfeldolgozás helye: www.tarhely.info
Tárhely szolgáltató email: ugyfelszolgalat@tarhely.info
 
Adathálózati központ: FULLCON IT Development Kft.
1205 Budapest, Mártírok útja 100.
E-mail: ugyfelszolgalat kukac tarhely pont info
Adatfeldolgozási technológia: információs technológia
 

 

 
Adatkezelő által kezelt személyes adatok 
Név, email cím, feliratkozás időpontja, IP cím. A feliratkozás időpontját és az IP címet a webszerver automatikusan feljegyzi, azt nem kell megadni. 
 
Weboldalon történő regisztráció és üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
 
Adatkezelő 
Adatkezelő neve:  Zebrapack Hungary Kft. 
Címe: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40. 
Adószáma: 12054642-2-13
Adatkezelő kapcsolattartója: Gödri Emese 
Telefonszáma: +36-20-441-9312
Email: office@zebrapack.hu
Tényleges adatkezelés, webhely: www.dekorkuka.hu
Az adatkezelés célja: a weboldalon történő regisztráció,  
melynek eredménye a tagsági viszony létrehozása, a regisztráló személy weboldalon keresztül történő tevékenységének követhetősége, a szolgáltatások igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése érdekében. 
 
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja 
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja 
és a törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. 
 
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 
 
Adatfeldolgozás 
 
 
Az adatfeldolgozás 
Tárhelyszolgáltató neve: FULLCON IT Development Kft.,
Címe: 1205 Budapest, Mártírok útja 100
Adószám: 25953943-2-43
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás 
Az adatfeldolgozás helye: www.tarhely.info
Tárhely szolgáltató email: ugyfelszolgalat@tarhely.info
Adathálózati központ: FULLCON IT Development Kft.
1205 Budapest, Mártírok útja 100.
E-mail: ugyfelszolgalat kukac tarhely pont info
Adatfeldolgozási technológia: információs technológia
 
Adatkezelő által kezelt személyes adatok 
Név, email cím, feliratkozás időpontja, IP cím. A feliratkozás időpontját és az IP címet a webszerver automatikusan feljegyzi, azt nem kell megadni. 
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 
 
Az érintettek köre: A weboldalon regisztráló természetes személyek 
Az adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van. 
 
Számlázás: 
 
Számlázó szoftver szolgáltató 
Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.  
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szamlazz.hu számlázó szoftver biztosítása 
Az adatfeldolgozó címe: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.  
Telefonszám:   +36 30 35 44 789 (automata tájékoztatás) 
E-mail cím: info@szamlazz.hu 
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu 
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 
 
Áruszállítás 
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. (MPL) 
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás 
Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu 
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 
Az (MPL) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az (MPL) vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Adatfeldolgozó neve: DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Kft.  
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás 
Az adatfeldolgozó címe: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet. 
 
Telefonszám:1/501-6200
E-mail cím: dpd@dpd.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet. 
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 
Az (MPL) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a DPD  vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
 
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok 
Az érintettekre vonatkozó adatok: 
 
Vezetéknév, Keresztnév (adategyeztetéshez) 
E-mail cím  (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához, visszaigazolás küldéséhez) 
Belföldi mobil telefonszám (kapcsolattartáshoz, szállításhoz) 
Vevő neve (számlázáshoz, szállításhoz) 
Számlázási cím /Város, Irányítószám, Utca, házszám/ (számlázáshoz) 
Szállítási cím /Város, Irányítószám, Utca házszám/, amennyiben eltér a számlázási címtől (szállításhoz) 
Az érintett által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az adatkezelés megkezdéséhez. Ezen adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 
 
Az adatok kezelésének időtartama: 
 
– Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja. 
– Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén azonnal-, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig-, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. 
– Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett 
Érintettek köre: természetes személyek, akik a webáruházban vásárolnak.
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá. 
Az adatkezelési nyilvántartási száma: nem bejelentés köteles. Amennyiben a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás, az adatkezelést nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba. 
 
 
 
Adattovábbítás és adatfeldolgozás 
A Vásárlók személyes adatai a könyvelés elvégzése céljából az alábbi módon továbbításra kerülnek. Társaságunk harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe a Társaság könyvelési feladatainak ellátása érdekében, amely okán a számlán feltüntetett személyes adatai (név, cím) továbbításra kerülnek a könyvelő részére, aki adatfeldolgozónak minősül. 
A könyvelő neve: Györfi Erika EV.  A könyvelő kapcsolattartója: Györfi Erika 
Adószáma: 35224480 
A könyvelő címe: 2120 Dunakeszi, Hársfa utca 19.
A könyvelés szempontjából továbbított adatok átadására a társaság jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében van szükség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont). 
 
Belépés Facebookon keresztül
Ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, úgy regisztrálhat nálunk és később beléphet a Facebook-fiókja segítségével oly módon, hogy összeköti a Facebook-fiókját a weboldalunkon létrehozott fiókjával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook Szolgáltatási Adatvédelmi Feltételei alkalmazandók a Facebook-fiókra (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
 
a.  Regisztráció a Facebookkal
Ha új fiókot kíván létrehozni a weboldalunkon, úgy regisztrálhat a Facebook-fiókja segítségével. A Facebookos regisztráció során a Facebook először felkéri, hogy adja meg a Facebook-fiók adatait és lépjen be vagy regisztráljon a Facebookra. Ha már be van jelentkezve a Facebookra, úgy ez a lépés kimarad. Ezt követően a Facebook profilját összekapcsolhatja a Facebook alkalmazással a weboldalunkon. Ekkor tájékoztatást kap arról, hogy a Facebook adatokat továbbíthat az Ön Facebook-fiókjából a részünkre (az Ön Facebook-fiókjának “nyilvános profiljában” lévő adatokat: vezetéknév, keresztnév, korosztály, profilkép, borítókép, nem, ismerősök listája, Facebook felhasználónév és felhasználói azonosító (Facebook ID), valamint más információk, amelyeket nyilvánossá tett a Facebookon, valamint az Ön e-mail-címe). Ezen információk közül kizárólag az email-címét, a vezetéknevét, keresztnevét importáljuk a fiók létrehozásához a weboldalunkon. Szintén megkérik, hogy fogadja el az Adatvédelmi szabályzatunkat. Szerkesztheti a vezetéknevét és keresztnevét, mielőtt elmentené azt. Ha módosítani kívánja az e-mail-címét később, úgy le kell választania a Facebook-fiókját.
 
b.  A weboldalunkon már létező fiók hozzákapcsolása a Facebookhoz
Ha már van nálunk fiókja és ezt össze kívánja kapcsolni a Facebook-fiókjával, úgy ez a funkció elérhető a weboldalunk „Fiókom” menüpontjában, ahol hozzáférhet a Közösségi média beállításokhoz. A fiókok összekapcsolása lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Facebook-fiókjával lépjen be a weboldalunkra a jövőben. Ugyanazokat az adatokat küldi meg a Facebook részünkre és ugyanazokat tároljuk, mint amelyeket fent részleteztünk a „Regisztráció a Facebookkal” c. pontban.
 
c.  Belépés Facebookon keresztül
Ha a weboldalunkon a Facebook-fiókja felhasználásával regisztrált vagy összekapcsolta a weboldalunkon lévő fiókját a Facebook-fiókjával, úgy mindig be tud lépni a weboldalunkra a „Belépés Facebookkal” gombra kattintva a weboldalunkon, amihez az szükséges, hogy be legyen jelentkezve a Facebookra.
 
Szintén lehetősége van belépni a weboldalunkra a Facebook-fiókja nélkül. Ehhez szüksége van a Facebook-fiókjához a mi fiókunk regisztrációjakor vagy a mi fiókunkkal való összekapcsoláskor megadott e-mail-címére és a weboldalunkon megadott érvényes jelszóra.
 
 
d.  Az összekapcsolás megszüntetése
Ha szét kívánja választani átmenetileg a weboldalunk fiókját a Facebook-fiókjától, úgy kérjük, keresse meg a „Fiókom” menüpont alatt a Közösségi média beállításokat a weboldalunkon. Ahhoz, hogy véglegesen megszüntesse a kapcsolatot, le kell törölnie a Facebook alkalmazásunkat a Facebook-fiók Alkalmazásközpontjának „Alkalmazásaid” menüpontjában oly módon, hogy rákattint a beállítások között az „Alkalmazás eltávolítása” gombra.
 
 
 
Kapcsolatfelvétel a Zebrapack Hungary Kft -vel
Amennyiben megkereséssel kíván fordulni a Zebrapack Hungary Kft -hez, úgy azt a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg. A Zebrapack Hungary Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok
Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő. 
 
 
Az érintett természetes személy jogai
Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről tájékoztatjuk a következők szerint. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet
 
e-mailen: office@zebrapack.hu 
 
Postai feladási szolgáltatási díjon postai úton: Zebrapack Hungary Kft. 2133 Sződliget Rózsa utca 40. 
A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.
 
Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.
 
 
Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához
 
 
Tájékoztatáshoz való jog
Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.
Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.
 
Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.
 Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.
 
Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga
Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
 
A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé nem fér hozzá a termékpartnereink szolgáltatásaihoz a weboldalunkon keresztül. Ez magában foglalhatja a szolgáltatások újbóli letöltését. Így kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, mielőtt gyakorolja a törléshez való jogát. Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.
 
Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat munkatársainkat, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. 
 
A Zebrapack Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A Zebrapack Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
Zebrapack Hungary Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Zebrapack Hungary Kft a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
Zebrapack Hungary Kft az adatkezelés során megőrzi
 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
Zebrapack Hungary Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 
 
Más cégek weboldalaira mutató linkek
Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.
 
Az Adatvédelmi szabályzat módosításai
Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.
Érvényes: 2021.04.15